Vedtekter

VEDTEKTER  FOR DE ELDRES BOLIGSPAREKLUBB  (DES)  ODALEN

 • 1. FormålFormålet for De Eldres Boligspareklubb Odal er å sette medlemmene i stand til å skaffe seg bolig ved oppsparing av nødvendig egenkapital, og arbeide for å skaffe til veie slike boliger.
 • 2. Medlemskap
  Ektepar i fellesskap og enslige personer kan tegne medlemskap i De Eldres Boligspareklubb Odalen. Vilkåret for medlemskap er at enslige, eller den ene av ektefellene er fylt 40 år. Videre er det et vilkår for medlemskap at det blir innbetalt et visst månedlig minimumsbeløp på en rentebærende konto for medlemmet i den bank eller kredittinstitusjon som styret finner det gunstigst å ha en spesiell avtale med. Når særlige forhold foreligger, kan styret samtykke i at den månedlige sparing opphører for en viss periode uten tap av ansiennitet.Avbrytes sparingen uten samtykke, suspenderes straks vedkommende medlemskap i klubben. Gjenopptas sparingen innen 6 måneder, oppheves suspensjonen forutsatt at de i mellomtiden forfalte spareterminer samtidig innbetales. Etter 6 måneders mislighold av spareplikten, kan styret underrette vedkommende om at medlemskapet er opphørt, og at innestående sparebeløp på kontoen kan disponeres av medlemmet.Spareplikten kan oppfylles gjennom forskuddsinnbetaling av samlet beløp for flere måneder. Uttak til andre formål enn hva som er beskrevet i § 1 kan – om medlemskapet skal beholdes – bare skje etter samtykke fra styret. I motsatt fall mister man automatisk medlemskapet.
  Spareplikten gjelder ikke ut over 25 års medlemskap. Spareplikten opphører når et medlem er blitt tildelt bolig, men medlemskapet i klubben skal fortsette mot vanlig kontingent. Medlemskap i klubben kan ikke arves.
 • 3. Overtakelse/salg av boligMedlemskap i De Eldres Boligspareklubb Odal er en forutsetning for å kunne overta en bolig, som er skaffet til veie gjennom klubbens virksomhet. Bolig tildeles av klubbens styre etter medlemsansiennitet. Ansienniteten bestemmes med utgangspunkt i innmeldingsdato som klubbmedlem. Enhver andelseier må godkjennes av borettslaget og må ha fylt 55 år.I vedtektene for de borettslag som De Eldres Boligspareklubb Odal medvirker til opprettholdelse av, innarbeides regler som sikrer at leiligheter, som blir ledige ved andelshavers fraflytting eller død, kan overtas av klubbens medlemmer etter innstilling fra styret.Den høyeste pris som kan forlanges fastsettes på grunnlag av hva selger i sin tid betalte for andelsleiligheten (innskuddet), justert med endring i konsumprisindeksen. Det skal videre tas hensyn til relevante påkostninger ut over vanlig vedlikehold. På den annen side skal det gis fradrag på grunn av elde, manglende vedlikehold og skade. Klubbens styre skal oppnevne en takstmann for avholdelse av takst. Takstmannen skal være tilknyttet en takstmannsorganisasjon.
 • 4. Styrets sammensetting/valgperioder
  Styrets sammensetting i De Eldres Boligspareklubb Odal består av 6 personer med 3 vararepresentanter. Styret velges for 2 år av gangen. Første gang velges det nye etter ett år hvor en fra hver kommune går ut etter loddtrekning. De kan allikevel gjenvelges. Vararepresentanter velges for ett år. Styrets leder velges ved særskilt valg for inn til 2 år av gangen. Den til enhver tid sittende styreleder og ett styremedlem, alternativt 3 styremedlemmer, i fellesskap forplikter klubben med sin underskrift. 5. Vedtektsendringer
  T
  il vedtektsendringer kreves 2/3 av de fremmøtte på generalforsamlingen. Det utgjør en stemme pr husstand. Hver av de fremmøtte kan møte med fullmakt. 6. Generalforsamling
  O
  rdinær generalforsamling avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Til denne og eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger skjer innkallelse senest 14 dager før avholdelse. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel, men skal være på minst 3 dager. Saker som skal behandles skal være angitt i innkallingen

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

 1. Styrets beretning
 2. Revidert regnskap
 3. Fastsettelse av kontingent, styrehonorar
 4. Innkommende forslag
 5. Valg:
 6. Leder
 7. Styremedlemmer
 8. Vararepresentanter
 9. Valg av revisorer for 2 år
 10. Valgkomité på 3 medlemmer med 1 vararepresentant for 1 år
 11. Styrets representant med personlig vararepresentant til styrene i borettslagene i

De Eldres Boligspareklubb Odal

 • 7. Vedtekter i borettslag
  Vedtekter i borettslag som dannes som medlem av De Eldres Boligspareklubb Odalen kan ikke stå i strid med de vedtekter som klubben til enhver tid har. Endringer i vedtektene i de enkelte borettslag er ikke gyldig uten samtykke fra styret i klubben.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmesider for DES-klubben Odalen